Mirage F-1CG "135 ΣΑΜΟΣ" Kitty Hawk 1/48 By: Nikos Koletis

Mirage F-1CG"135 ΣΑΜΟΣ" 342 ΜΠΚ 114ΠΜ Tanagra 1994 By:Nikos KoletisDassault-Breguet Mirage F.1CG


  • Ρόλος: Μαχητικό
  • Διαστάσεις: Εκπέτασμα 8.40m, Mήκος 15.30m, Ύψος 4.50m
  • Κινητήρας: 1 × SNECMA Atar 9K-50 (15,873 lbf ώση)
  • Οπλισμός: 2 × 30mm πυροβόλα DEFA 553, 4 βλήματα ΑΙΜ-9 SIDEWINDER
  • Πλήρωμα: 1
  • Αριθμός: (Αρχικά) 40
  • Χώρα Κατασκευής: Γαλλία
  • Περίοδος σε υπηρεσία: 1974 – 2003

Η αγορά σαράντα αεροσκαφών του τύπου υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 1974. Η παραλαβή τους έγινε σταδιακά και τα Mirage F.1CG εξόπλισαν τις 334 και 342 Μοίρες Παντός Καιρού. Μία ιδιαιτερότητα των ελληνικών F.1CG ήταν ότι χρησιμοποιούσαν τον αμερικανικό πύραυλο αέρος – αέρος Sidewinder. Ήταν βαμμένα σε χρώμα Aegean Blue, ενώ οι κάτω επιφάνειες της ατράκτου ήταν βαμμένες στο χρώμα του αλουμινίου. Τα αεροσκάφη Mirage F.1 αποσύρθηκαν το 2003.
   This is Kitty Hawk at 1/48. A lot of detail in terms of both trimming on the shaft and wing surfaces, as well as on individual points such as the landing gear, the nests of the wheels and the engine in which the kit ties its entire body. Rich in, weaponry and publishing options. Crash Recognition and decals for French or Spanish-speaking aircraft. It does not contain the AIM-9P sidewinder of the Greek F 1CG. But neither the corresponding decals of the Greek Mirage F-1. Contains photoetched for airbrakes on the wings, engine nozzle inside and belts for the ejected seat. The application of the kit is moderate to poor, both in the four basic pieces of the body of the shaft, as in the wings in their two halves, but also in their union with the main body of the shaft.
   Πρόκειται για το Kitty Hawk στην 1/48. Αρκετά κάλο σε λεπτομέρεια τόσο σε θέματα γράμμωσης στις επιφάνειες  της ατράκτου και των πτερύγων , όσο και στα επιμέρους σημεία όπως το σύστημα προσγείωσης ,στις φωλιές των τροχών και του κινητήρα στον οποίο το κιτ δένει ολόκληρο το σώμα του . Πλούσιο σε , οπλισμό και επιλογές έκδοσης . Αναχαίτισης η Αναγνώρισης και χαλκομανίες για Γαλλικής η Ισπανικής εκδοχής αεροσκάφος. Δεν περιέχει τους sidewinder AIM-9P τον Ελληνικών F 1CG . Aλλά ούτε και τις αντίστοιχες χαλκομανίες των Ελληνικών Mirage F-1 . Περιέχει photoetched για τα αερόφρενο επάνω στις πτέρυγες ,για το ακροφυσιο του κινητήρα εσωτερικά και ζώνες για το εκτινασομενο κάθισμα. Η εφαρμογή του κιτ είναι μέτρια ως κακή , τόσο στα 4 βασικά κομμάτια οπού αποτελούν το σώμα της ατράκτου, όσο στις πτέρυγες στα δυο μισά τους κομμάτια αλλά και στην ένωση τους με το κυρίως σώμα της ατράκτου. 


Το κάθετο σταθερό χρειάζεται περιποίηση στην βιάση του, ώστε να κάτσει σωστά, αλλά και στα ποιο απλό σημεία ,η εφαρμογή των κομματιών είναι κακή .Όπως για παράδειγμα στα δυο μέσα των τροχών και τα σκέλη του Σ/Π. Μεγάλο μειονέκτημα του επίσης η πολύ μικρή συσκευασία του , η οποία εχει ως αποτέλεσμα, το τσάκισμα κάποιων κομματιών .Η ακόμη και την θραύση διάφανων μερών του. Επιβεβλημένος ο έλεγχος στο εσωτερικό του κουτιού πριν την αγορά , εφόσον αυτό είναι δυνατό.

The perpendicular rigid needs to be groomed in order to sit properly, but also in the simplest places, the application of the pieces is poor. As for example on the two wheels and the legs of the wheel. Its great disadvantage is also its very small packaging, which results in the cracking of some pieces. Even the breaking of its transparent parts. Inspect the inside of the box before buying, if possible.


Construction:

   As always from the cockpit, which improved at the points of the instruments on the right and left of the operator, as well as on the central panel where Eduard's photoetched was placed. The cockpit's shade was replaced with Nefelga resin. The ejected seat of the kit was also not placed and the MK6 was made of resin with a lot of detail. Only some straps on it, made of maskin tape and a fuse from Eduard's photoetched, were placed. Several details were added inside the hood to show the perimeter of the frame correctly. The two handles and the opening wire were added to the rails.

Next missile closes the spindle signal. Four pieces of it make up a fifth that is the back of the aircraft. Moderate to poor application with the main point of joining the front parts of the kit with the rear (at the height of the air inlets) up and down. Badly applied also to the union of the wings in their two halves but also to their union with the shaft. The vertical stable needed rubbing in its rapture to eliminate the stairs it leaves. The radar cone was rubbed up and down to reduce the intense curvature it has in that kit.

Κατασκευή :

   Εναργή όπως πάντα από το πιλοτήριο το οποίο βελτιώθηκε στα σημεία των οργάνων δεξιά και αριστερά του χειριστή, όπως επίσης και στον κεντρικό πίνακα ορίγανον οπού τοποθετήθηκαν photoetched της Eduard. Το σκίαστρο του πιλοτηρίου αντικαταστάθηκε με ρητηνενιο από την Neomega.Το εκτινασομενο κάθισμα του κιτ επίσης δεν τοποθετήθηκε και την θέση του πίρε ένα ΜΚ6 φτιαγμένο από ρητίνη με αρκετή λεπτομέρεια. Τοποθετήθηκαν μόνο κάποιοι ιμάντες επάνω του ,φτιαγμένοι από maskin tape και μια ασφάλεια από photoetched της Eduard. Αρκετή λεπτομέρεια προστέθηκε και εσωτερικά της καλύπτρας ώστε να δείξει σωστά περιμετρικά του frame .Προστέθηκαν οι καθρέπτες οι δυο χειρολαβές αλλά και το συρματόσχοινο ανοίγματος της με τις βιάσεις του.
Επόμενο βλήμα το κλείσιμο του σήματος της ατράκτου. Τέσσερα κομμάτια την, αποτελούν κι ένα πέμπτο το οποίο αποτελεί την ράχη του αεροσκάφους. Μέτρια έως κακή η εφαρμογή με κύριο σημείο την ένωση των εμπρός τμημάτων του κιτ με τα πίσω (στο ύψος των εισαγωγών αέρα ) επάνω και κάτω . Κακή εφαρμογή επίσης και στην ένωση των πτερύγων στα δυο μισά τους αλλά και στην ένωση τους με την ατράκτου. Το κάθετο σταθερό χρειάστηκε τρίψιμο στην βιάση του ώστε να εξαφανιστεί το σκαλοπάτι που αφήνει . Ο κώνος του ραντάρ τρίφτηκε επάνω και κάτω ώστε να μειωθεί η έντονη καμπυλότητα που εχει στο συγκεκριμένο κιτ.

   Finishing with his main assembler and having been filled with epoxy putty, but also Gunze's liquid, he was rubbed at the points and again he was engraved with some bars and cuts of panels that I was forced to lose. The nozzle of the aircraft was replaced with an Amla radius, so it stayed for the future for the whole body of the engine that gave the kit.
The series then had the Landing System. Good in detail in general though a bit coarse in a couple of points, especially in retracted systems. They were completely replaced and new plastic and wire products were built. The necessary wiring with fine wire was proposed in both the main strands and the nerve, as well as wiring and the interior of the aircraft nests.Finally they were made of thin aluminum foil (bindings) where they hold the pipes in the legs. Before painting, they passed with the Alclad Gloss Black Base ALC305 and then sprayed with the ALC106 White Aluminum from the same company.

   Τελειώνοντας με την βασική συναρμολογητή του και αφού στοκαρίστηκε με εποξικο στόκο κυρίως αλλά και υγρό της Gunze , τρίφτηκε στα σημεία και ξανά χαράχθηκαν κάποιες γραμμώσεις και κόπια panels τα οποία αναγκάστηκα χάθηκαν . Αντικαταστάθηκε το ακροφυσιο της εξαγωγής του αεροσκάφους με ένα ρητηνενιο της Amla , κι έτσι έμεινε στην άκρη για μελλοντική χρίση ολόκληρο το σώμα του κινητήρα οπού έδινε το κιτ.
Στην συνέχεια σειρά είχε το Σύστημα Προσγείωσης . Κάλο σε λεπτομέρεια σε γενικές γραμμές αν και λίγο χοντροκομμένο σε ένα δυο σημεία, κυρίως στα συστήματα ανασυρτής. Τα  οποία αντικαταστάθηκαν εξολοκλήρου και τοποθετήθηκαν  νέα ιδιοκατασκευης από πλαστικό και σύρμα. Προστέθηκε η απαραίτητη καλωδίωση με λεπτό  σύρμα , τόσο στα δυο κυρίως σκέλη όσο και στο ρηναιο ,όπως επίσης τοποθετήθηκε καλωδίωση και εσωτερικά των φωλεών του αεροσκάφους.Τέλος φτιάχτηκαν από λεπτό φύλλο αλουμινίου τα ( δεσίματα -τσέρκια) οπού συγκρατούν τις σωληνώσεις στα σκέλη . Πριν βαφτούν περάστηκαν με το Gloss Black Base ALC305 από την Alclad και στην συνέχεια ψεκάστηκαν με το White Aluminium ALC106 της ιδίας εταιρίας    Small interventions were also made at individual points, such as the construction of the landing light in front of the rider's leg, replacement of the shipping lights to the right and to the left in the wings with transparent parts where transparent sprue was used, modification of the left and back to the point where the airplane engine's humidity and modification to the tip. You bring the sidewinder by removing the back to show, as it was in the Greek F-CG. For those Aim-9s that are under the wings. They have been converted to the bulk of them and a long plastic display to them that binds the Italeri kit, since Kitty Hawk does not even contain them in a similar form. Finally, the pitot that gave the kit was replaced and metallic was placed in place.

   Μικρές επεμβάσεις έγιναν και σε επιμέρους σημεία, όπως στην κατασκευή του προβολέα Προσγείωσης εμπρός από το ρηναιο σκέλος , αντικατάσταση των φώτων ναυτιλίας δεξιά και αριστερά στις πτέρυγες με διάφανα μέρη οπού χρησιμοποιήθηκε διαφανών sprue , τροποποίηση αριστερά και πίσω στο σημείο διαφυγές της υγρασίας του κινητήρα του αεροσκάφους και τροποποίηση στους ακροπτερυγίου .Στους φέρεις των sidewinder αφαιρώντας το πίσω μέρος ώστε να δείξουν, όπως ήταν στα Ελληνικά F-CG . Για τους φέρεις των Aim-9 που βρίσκονται κάτω από τις πτέρυγες .Εγεινε  μετατροπή στο μεγαλύτερο μέρος τους και προθήκη μήκους πλαστικού  σε αυτούς, που δένει το κιτ της Italeri , μιας και η Kitty Hawk δεν τους περιέχει ούτε σε παραπλήσια μορφή. Τέλος αντικαταστάθηκε το pitot που έδινε το κιτ και στην θέση του τοποθετήθηκε μεταλλικό.


Painting:
   For the Blue Aegean variation, the enamels debts of Molak and Model Master FS35164 were used. At first, the model passes through a Valleg White Primer. They were preshadeing and then sprayed with a uniform layer of the color of Molak FS 35164 opened with White by 20%. Then the same soil and in smaller blends with White are sprayed on individual parts of the model and especially on the sides of the shaft, on the wings and the vertical fixed to create the difference. They also stressed the wear and tear on the aircraft surfaces over time.
Finally some shadows with different blends of Model Master FS 35164 with white soil and minimal black gave the desired effect to the different tonality of the variant. For walk ways on the wings, on the depth altitude rudders, but also on the red warnigs on air intakes, no decals were used. Once filmed, they were sprayed with Gunze's H86 Red Madder, barely opening, with White. On the lower surfaces of the shaft and the wings where the aircraft is painted aluminum. Aluminum was first made of Gloss Black Base ALC305 and then sprayed the Alclad ALC106 White Aluminum. Aging, wear and tear were made with painting oil. Ivory Black Rembrandt and ABT160 Engine Grease were used by Abteilung and Van Gogh Oil 535 Cerulean Blue opened in white. The radar cone and the anti-glare line, facing the cockpit. sprayed with Humbrol's 33 Black.
Winsor & Newton varnishes were selected for the final finishing of the model in 65/35 Matt / Gloss proportions to achieve the satin effect.
Decals used by Icarus Decals were used. The reinforcement of the four sidewinder comes from Eduard's set. Remove Before Flight also come from Eduard's photoetched set.

Βάψιμο :
  Για την παραλλαγή στο Μπλε Αιγαίου χρησιμοποιήθηκαν τα enamels χρεώματα της Molak και της Model Master FS35164. Αρχικά και εφόσον το μοντέλο περαστικέ με ένα Λευκό αστάρι της Valleg. Εγεινε preshadeing και στην συνέχεια ψεκάστηκε με μια ομοιόμορφη στρώση από το χρώμα της Molak FS 35164 ανοιγόμενο με Λευκό κατά 20%. Στην συνέχεια το ίδιο χώμα και σε μικρότερη αναλόγια μίξης με Λευκό ψεκαστείτε σε επιμέρους σημεία του μοντέλου και κυρίως στα πλαϊνά της ατράκτου ,επάνω στις πτέρυγες και το κάθετο σταθερό ώστε να δημιουργηθεί η διαφορά. Τονίστηκαν  λόγο και τις φθοράς που υπάρχει στις επιφάνειες του αεροσκάφους με την πάροδο του χρόνου.  Τέλος κάποιες φωτοσκιάσεις με διαφορετικές μείξεις του Model Master FS 35164 με λευκό χώμα και ελάχιστο μαύρο ,έδωσαν το επιθυμητό αποτέλεσμα στις διάφορες τονικότητας της παραλλαγής . Για τα walk ways επάνω στις πτέρυγες , στα πηδάλια ύψους βάθους, αλλά και τα κόκκινα warnigs στις εισαγωγές αέρα ,δεν χρησιμοποιήθηκαν χαλκομανίες . Εφόσον μακαρίστηκαν με ταινία ,ψεκάστηκαν με το Η86 Red Madder της Gunze ανοιγόμενο ελάχιστο, με Λευκό. Στις κάτω επιφάνειες τις ατράκτου και στις πτέρυγες οπού το αεροσκάφος είναι βαμμένο αλουμίνιο .Περάστηκε πρώτα το Gloss Black Base ALC305 από την Alclad και στην συνέχεια ψεκαστείτε το Alclad ALC106 White Aluminium. Η παλαίωση ,οι φθορές και τα τρεξίματα έγιναν με λαδιά ζωγραφικής . Χρησιμοποιήθηκαν τα Ivory Black Rembrandt και ABT160 Engine Grease της Abteilung και το Van Gogh Oil 535 Cerulean Blue ανοιγόμενο με λευκό. Ο κώνος του ραντάρ και η αντιθαμβωτικη γραμμή ,εμπρος από το πιλοτήριο . ψεκάστηκαν με το 33 Black της Humbrol.Για το τελικό φινίρισμα του μοντέλου επιλέχθηκαν βερνίκια της Winsor & Newton σε αναλογικά 65/35 Matt/Gloss .Ώστε να επιτευχθεί το σατινέ αποτέλεσμα.Χρησιμοποιήθηκαν χαλκομανίες από την Icarus Decals . Ο οπλισμός των τεσσάρων sidewinder προέρχεται από ρητηνενιο set της Eduard. Οι ασφάλειες Remove Before Flight προσέρχονται επίσης από photoetched set της Eduard. 

The base where the model is positioned and faithfully represents NATO's Hellenic Airport. It is the construction of the Kiriakos  Creativity Bases.https://www.facebook.com/creativitymodels
Η βάση οπού είναι τοποθετημένο το μοντέλο και αναπαριστά πιστά  Ελληνικό αεροδρόμιο του NATO. Eίναι κατασκευή του Κυριακού Creativity Bases .https://www.facebook.com/creativitymodels
On November 7, 1994, at 2.20 pm, as he was flying on a planned flight with a Mirage F-1CG 135 SAMOS aircraft. On the Tanagra-Lesvos-Chios route, he crashes, a few meters from the beach at Union Avenue at the height of Villa Mihalos. Due to mechanical damage and in the effort to remove the fighter from a residential area, he did not quit the fighter and crashed with him.The Mirage F-1CG with number 135, Represents the aircraft of the late. Supporting Officer (I) Panagyftopoulos Stylianou. Together with the gold medal. Nikos also received a disputed prize from the son of the unarmed Fiddle, a bit from the aircraft's fuselage, at the 36th IPMS HELLAS Competition.
Την 7η Νοεμβρίου 1994 και ώρα 2.20 το μεσημέρι, καθώς εκτελούσε πτήση σε προγραμματισμένη άσκηση με αεροσκάφος Mirage F-1CG 135 ΣΑΜΟΣ .Στη διαδρομή Τανάγρα-Λέσβος-Χίος συντρίβεται, λίγα μέτρα από τη παραλία στη Λεωφόρο Ενώσεως στο ύψος της Βίλας Μίχαλου. Λόγω μηχανικής βλάβης και στην προσπάθεια  να απομακρύνει το μαχητικό, από κατοικημένη περιοχή, Δεν εγκατέλειψε το μαχητικό και συνετρίβη μαζί του.Το Mirage F-1CG με αριθμό 135 , Αναπαριστά το αεροσκάφος του αείμνηστου. Υποσμηναγού(Ι) Παναγυφτόπουλου Στυλιανού .  Μαζί με το χρυσό μεταλλιο, στην 36η Έκθεση-Διαγωνισμός της IPMS HELLAS .Ο Νίκος παρέλαβε και ένα επίδικο βραβείο από τον ίδιο τον γιο του αδικοχαμένου Ιπτάμενου, ένα κομμάτι απo την άτρακτο του αεροσκάφους που επέβαινε..

   Art: Nikos Koletis